تبریک

کسب  رتبه اولی  هنرمند گرامی جناب آقای احمد علی نمازی 

در مسابقه خوشنویسی ارسیکای کشور ترکیه در خط ثلث را تبریک گفته و برایش موفقیت روز افزون آرزو مندیم 

انجمن خوشنویسان اورمیه