تبریک

با سپاس بیکران به درگاه ایزد منان و ضمن آرزوی توفیق برای تمامی پویندگان عرصه هنر خوشنویسی و سربلندی تمامی هنرمندان خوشنویس در سراسر کشور ،

نتایج آزمون اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ بشرح زیر اعلام میگردد .