بیمه هنرمندان

اطلاعیه مهم

تمامی هنرمندان خوشنویسی که فاقد بیمه  درمانی  و همچنین فاقد کارت صندوق حمایت از هنرمندان می باشند

می توانند با مراجعه به انجمن خوشنویسان اورمیه معرفی دریافت کرده و به اداره فرهنگ و ارشاد قسمت امور هنری تحویل دهند تا  دراین مورد  اقدام شود.

شهرستانیها نیز به همین ترتیب عمل نمایند .  مدارک لازم در اداره ارشاد اخذ خواهد شد که یکی از آنها شرکت در نمایشگاههای خوشنویسی به صورت فردی وجمعی خواهد بود .