برنامه آزمون سراسری خوشنویسی دی ماه ۱۳۹۷

نمایشگاه آثار خوشنویسی اعضاء انجمن خوشنویسان اورمیه 

انجمن خوشنویسان اورمیه در تمام فصول سال از تمامی علاقمندان به هنر خوشنویسی ثبت نام بعمل می آورد