می بهشت

TARHE GOSHAYE 4

نوشته شده ۹۶/۱۱/۱۹
888888888888
 می بهشت ننوشم زدست ساقی رضوان                    مر به باده چه حاجت که مست روی تو باشم
انشاءالله نمایشگاهی از ابیات مربوط به این غزل سعدی در اینده  خواهم داشت