انتخابات اعضای شورا و نمایندگان بدوی انجمن خوشنویسان مهاباد

TARHE GOSHAYE 4

 انتخابات اعضای شورا و نمایندگان مجمع  بدوی انجمن خوشنویسان مهاباد

در روز شنبه مورخه ۹۵/۵/۲۳ انتخابات اعضای شورا و نیز نمایندگان مجمع بدوی انجمن خوشنویسان مهاباد با حضور 

استاد صندوق آبادی و استاد غلامرضا خلیل زاده

سرپرست انجمن خوشنویسان اورمیه و استان برگزار گردید . که آقایان به ترتیب استاد آزاد محمودی – فاروق خضری – خانم فاطمه بستار – فتاح صباغ – اسماعیل عزت خواه

 و خانم دلشاد اسلوب به عنوان اعضای اصلی شورا و آقای یوسف بهرامی بعنوان عضو عی البدل و خانم لیلا نادری بعنوان بازرس اصلی و آقای صلاح چلبیانی بعنوان بازرس علی البدل

و نیز آقایان آزاد محمودی و عزیز یوسفی و فاروق خضری بعنوان اعضای مجمع نمایندگان بدوی انتخاب گردید که برای همه آن عزیزان آرزوی توفیق داریم . 

در ضمن همایش استاد محمد رضا کلهر برگزار گردید و در جوار آن تعداد ۱۰۰ عدد از آثار خوشنویسی استاد آزاد محمودی همزمان در معرض نمایش قرار داده شد .