قسمتی از سخنرانی استاد بختیاری

قسمتی از سخنرانی استاد جواد بختیاری در سومین جشنواره خوشنویسی وحدت آذربایجان غربی

ارومیه ،ساختمان انجمن خوشنویسان اورمیه